durga sahasranamam lyrics in tamil

sivadhrta lohitaksi sarpamalavibhusana || 94||, nirananda trisulasidhanurbanadidharini |

த³க்ஷிணா த³க்ஷிணாரூபா த³க்ஷிணாரூபதா⁴ரிணீ ॥ 183 ॥, த³க்ஷகந்யா த³க்ஷபுத்ரீ த³க்ஷமாதா ச த³க்ஷஸூ: । TTD News 31 October 2020 Tirumala Tirupati Devasthanams Day Schedules.

தா³நத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ தா³நவாநாம் ப⁴யங்கரீ ॥ 28 ॥, தா³நவீ தா³நவாராத்⁴யா தா³நவேந்த்³ரவரப்ரதா³ । sarvarthadharini suksma hyaviddha paramarthada || 22||, anantarupa‌உnantartha tatha purusamohini | ஹேமப்ரக்²யாமிந்து³க²ண்டா³ர்த⁴மௌலிம் । durgabhagavati devata | sridurgaprasadasiddhyarthe jape viniyogah | | பஞ்சப்ரஹ்மஸமுத்பன்னா பரமார்தா‌உர்தவிக்ரஹா || 74||, வர்ணோதயா பானுமூர்திர்வாக்விஜ்ஞேயா மனோஜவா | asesadhyeyamurtisca devatanam ca devata || 95||, varambika gireh putri nisumbhavinipatini | tritattvamata trividha susuksma padmasamsraya || 110||, santyatitakala‌உtitavikara svetacelika | nnanasvarupa vairagyarupa hyaisvaryarupini || 25||, dharmatmika brahmamurtih pratisrutapumarthika | து³ராஶயா து³ராதா⁴ரா து³ர்ஜயா து³ஷ்டகாமிநீ ॥ 128 ॥, த³ர்ஶநீயா ச த்³ருʼஶ்யா சாঽத்³ருʼஶ்யா ச த்³ருʼஷ்டிகோ³சரா । தூ³ரத³ர்ஶிப்ராணதுல்யா தூ³ரத³ர்ஶிஸுக²ப்ரதா³ ॥ 74 ॥, தூ³ரத³ர்ஶிப்⁴ராந்திஹரா தூ³ரத³ர்ஶிஹ்ருʼதா³ஸ்பதா³ । In the same text in a different location, Goddess Parvati tells Lord Krishna that she indeed is Lakshmi and takes different forms along with the Avatars of Vishnu as his consort. svargapavargadatri ca tatha pratyaksadevata || 136||, aditya divyagandha ca divakaranibhaprabha | simhaskandhadhiruḍham tribhuvanamakhilam tejasa purayantim

சித்ராசித்ராக்ருʼதிஶ்சைவ ஸசித்ரவஸநப்ரியா ॥ 89 ॥, விஷாபஹா வேத³மந்த்ரா வேத³வித்³யாவிலாஸிநீ । ಏಕಾನಂಗಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ || 131||, ಧರ್ಮಸರ್ವಸ್ವವಾಹಾ ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿಶ್ಚಯಾ | த³தீ⁴சிஜபபூஜாட்⁴யா த³தீ⁴சிஜபமாலிந்கா ॥ 224 ॥, த³தீ⁴சிஜபஸந்துஷ்டா த³தீ⁴சிஜபதோஷிணீ । Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, 108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in Telugu, 108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in Kannada, 1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Hindi, 1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu, 108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Aastha Bhajan TV Live Spiritual Online Streaming, 2021 TTD Calendar and Dairy, Cost and Booking Procedure, Sri Kalahasti Temple Sevas, Timings, Ticket Cost. து³ர்க³தை³த்யஹரத்ராதா து³ர்க³தை³த்யாஸ்ருʼகு³ந்மதா³ ॥ 10 ॥, து³ர்க³தை³த்யாஶநகரீ து³ர்க³சர்மாம்ப³ராவ்ருʼதா । திலசம்பகபுஷ்பஶ்ரீநாஸிகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா ॥ 16 ॥, நாஸாசம்பகஸம்ஸ்ரஸ்தமது⁴பி³ந்து³கமௌக்திகா ।

ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಶೋಕಾ ಚ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯನಾಹತಾ || 62||, ಹೇಮಕುಂಡಲಿನೀ ಕಾಲೀ ಪದ್ಮವಾಸಾ ಸನಾತನೀ | மஹாமஹிஷதர்பக்னீ பத்மமாலா‌உகஹாரிணீ || 37||, விசித்ரமுகுடா ராமா காமதாதா ப்ரகீர்திதா | ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೀ ತಥಾ ಚೈವ ಮಹಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ || 123||, ವಸುಪ್ರಭಾ ಸುಮಾಲ್ಯಾಪ್ತಕಂಧರಾ ಪಂಕಜಾನನಾ | and send to my mail id skpanda.tcs@gmail.com, Can u plz provide the meaning of each namam, https://sthothramala.blogspot.com/2017/03/sri-durga-sahasranama-sthothram_21.html refer fro menaing.

பூதான்தரஸ்தா கூடஸ்தா மஹாபுருஷஸம்ஜ்ஞிதா || 15||, ஜன்மம்றுத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ | தை³த்யகு³ர்வங்க³நாஸித்³தா⁴ தை³த்யகு³ர்வங்க³நோத்ஸுகா ॥ 139 ॥, தை³த்யகு³ருப்ரியதமா தே³வகு³ருநிஷேவிதா । subhadam subhakaryesu pathatam srnutamapi || 5||, yah pujayati durgam tam durganamasahasrakaih | ವಾಚ್ಯವರ್ಣೇಶ್ವರೀ ವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ || 86||, ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವೇಗಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಹಿತಾ | ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || 104||, ವೈರಾಗ್ಯಙ್ಞಾನನಿರತಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾ | து³ர்வாஸோமுநிமாதா ச து³ர்வாஸோமுநிஸித்³தி⁴ஜா ॥ 132 ॥, து³ர்வாஸோமுநிபா⁴வஸ்தா² து³ர்வாஸோமுநிஸேவிதா । து³ர்க³நாடீ³ஶக்ரோட³ஸ்தா² து³ர்க³நாட்³யத்தி²தோத்ஸுகா ॥ 23 ॥, து³ர்க³நாட்³யாரோஹணா ச து³ர்க³நாடீ³நிஷேவிதா । hiranmayi mahadatri samsaraparivartika || 59||, sumalini surupa ca bhasvini dharini tatha | vibhrajamana durnneya jyotistomaphalaprada || 108||, mahanidrasamutpattiranidra satyadevata | unmulini sarvasabha sarvapratyayasaksini || 60||, susaumya candravadana tanḍavasaktamanasa |

த³ஶரதா²ர்சிதபதா³ தா³ஶரதி²ப்ரியா ஸதா³ ॥ 92 ॥, தா³ஶரதி²ப்ரேமதுஷ்டா தா³ஶரதி²ரதிப்ரியா । paramanandadatri ca gunagrya yogada tatha || 30||, nnanamurtisca savitri laksmih srih kamala tatha | mahavibhutida‌உ‌உradhya sarojanilaya‌உsama || 103||, astadasabhuja‌உnadirnilotpaladalaksini | yogesvaresvari maya mahasaktirmahamayi || 76||, visvantahstha viyanmurtirbhargavi surasundari | குமார குணகம்பீர தேவஸேனாபதே ப்ரபோ | paravaranna vidya ca vidyujjihva jitasraya || 68||, vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja | தூ³தீயாக³ப்ரியா தூ³தீ தூ³தீயாக³கரப்ரியா ॥ 129 ॥, தூ³தீயாக³கராநந்தா³ தூ³தீயாக³ஸுக²ப்ரதா³ ।

citramaya sivannanasvarupa daityamathini || 111||, kasyapi kalasarpabhavenika sastrayonika | ஹகாரசக்ரவாலார்கா ஹகாரமருதீ³தி⁴தி: ॥ 197 ॥, ஹகாரவாஸரங்கீ³ ச ஹகாரகி³ரிநிர்ஜ²ரா । பஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா || 43||, பக்தார்திஶமனா பவ்யா பவபாவவினாஶினீ | ஹுங்காராத்மா ஹுதாஹோம்யா ஹுங்காராலயநாயிகா ॥ 180 ॥, ஹுங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹுங்காரகமலேந்தி³ரா । லீலாபா⁴ஷணஸம்லோலா லீநகஸ்தூரிகாத்³ரவா ॥ 164 ॥, லிகி²தாம்பு³ஜசக்ரஸ்தா² லிக்²யாலிகி²தவைப⁴வா ।

srnu narada devarse lokanugrahakamyaya | paravara vararoha sahasranayanarcita || 124||, srirupa srimati srestha sivanamni sivapriya | ಯೋಗಮಾಯಾ ವಿಭಾಗಙ್ಞಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಗರೀಯಸೀ || 50||, ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮುದ್ಭೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷಾಶ್ರಿಯಾದಿತಿಃ | ஶங்க²ம் சக்ரத⁴நு: ஶராம்ஶ்ச த³த⁴தீ நேத்ரைஸ்த்ரிபி:⁴ ஶோபி⁴தா ॥, ஆமுக்தாங்க³த³ஹாரகங்கணரணத்காஞ்சீ ரணந்நூபுரா । gandharvi taruni candri khaḍgayudhadhara tatha || 130||, saudamini prajananda tatha prokta bhrgudbhava | ವಾಞ್ಛಾಪ್ರದಾ‌உನವಚ್ಛಿನ್ನಪ್ರಧಾನಾನುಪ್ರವೇಶಿನೀ || 16||, ಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞಾ‌உಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಸ್ತು ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ‌உವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ | விசித்ரகஹனாதாரா ஶாஶ்வதஸ்தானவாஸினீ || 105||, ஜ்ஞானேஶ்வரீ பீதசேலா வேதவேதாங்கபாரகா | த³த்தாத்ரேயது:³க²ஹரா த³த்தாத்ரேயவரப்ரதா³ ॥ 49 ॥, த³த்தாத்ரேயஜ்ஞாநதா³த்ரீ த³த்தாத்ரேயப⁴யாபஹா । ಅರ್ಜುನಾಭೀಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಚ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ || 143||, ಕುಮಾರಲಾಲನಾಸಕ್ತಾ ಹರಬಾಹೂಪಧಾನಿಕಾ |

தே³வாங்க³நோத்ஸ்ருʼஷ்டநாக³வல்லீத³லக்ருʼதோத்ஸுகா ॥ 146 ॥, தே³வஸ்த்ரீக³ணஹஸ்தஸ்த²தீ³பமாலாவிலோகநா । ಪರಮೇಷ್ಠಿಪ್ರಿಯಾ ಚೈವ ತ್ರಿಲೋಕೀಸುಂದರೀ ಮಾತಾ || 36||, ನಂದಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಮಧಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸುಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ | TAMIL. த³யார்த்³ரா ச த³யாஶீலா த³யாட்⁴யா ச த³யாத்மிகா ॥ 79 ॥, த³யாம்பு³தி⁴ர்த³யாஸாரா த³யாஸாக³ரபாரகா³ । Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Reddit WhatsApp.

guhyadguhyataram stotram tvayi snehat prakirtitam || 11||, bhaktaya sraddhadhanaya kevalam kirtyatamidam | sragvini padmasambhedakarini parikirtita || 67||, paravaravidhananna mahapurusapurvaja | தா³டி³மீவ்ருʼக்ஷரூபா ச தா³டி³மீவநவாஸிநீ ॥ 182 ॥, தா³டி³மீப²லஸாம்யோருபயோத⁴ரஸமந்விதா । sribhagavatyai durgayai namah | மலாபவர்ஜிதா‌உ‌உனாதிமாயா த்ரிதயதத்த்விகா || 17||, ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்றுதிஶ்சைவ குஹாவாஸா ததோச்யதே |

ಧೂಮ್ರಲೋಚನಹಂತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ || 141||, ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಭದ್ರಾ ಸಮುದ್ರತನಯಾ ತಥಾ | sahasrarasmihsatvastha mahesvarapadasraya || 69||, jvalini sanmaya vyapta cinmaya padmabhedika | sudurlabha dhanadhyaksa dhanya pingalalocana || 80||, santa prabhasvarupa ca pankajayatalocana |

குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் || 11||, பக்தாய ஶ்ரத்ததானாய கேவலம் கீர்த்யதாமிதம் | ತ್ರಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಷಟ್ಸೂತ್ರಪರಿವರ್ಣಿತಾ || 115||, ಸುಧೌತಕರ್ಮಣಾ‌உ‌உರಾಧ್ಯಾ ಯುಗಾಂತದಹನಾತ್ಮಿಕಾ | த³ண்ட³பாணிக்³ருʼஹாஸக்தா த³ண்ட³பாணிப்ரியம்வதா³ ॥ 202 ॥, த³ண்ட³பாணிப்ரியதமா த³ண்ட³பாணிமநோஹரா । maharatri parananda saci duhsvapnanasini || 53||, iḍya jaya jagaddhatri durvinneya surupini | Information ரணீம்ருʼடா³ த்³ருʼடா⁴ ஜ்யேஷ்டா² ரமணீ யமுநாரதா ॥ 146 ॥, முஸலீகுண்டி²தாமோடா சண்ட³க²ண்டா³ க³ணாப³லா । durganamasahasrasya pustakam yadgrhe bhavet || 8||, na tatra grahabhutadibadha syanmangalaspade |

து³ர்வாஸோமுநிசித்தஸ்தா² து³ர்வாஸோமுநிமண்டி³தா ॥ 133 ॥, து³ர்வாஸோமுநிஸஞ்சாரா து³ர்வாஸோஹ்ருʼத³யங்க³மா ।

sragvini padmasambhedakarini parikirtita || 67||, paravaravidhananna mahapurusapurvaja | So whatever name we choose to call, it is essentially the same – mUlaprakRRirIshvarI.

kausiki lalita lila paravaravibhavini || 113||, varenya‌உdbhutamahatmya vaḍava vamalocana | த³ம்பதீஸ்நேஹநிரதா தா³ம்பத்யஸாத⁴நப்ரியா ॥ 178 ॥, தா³ம்பத்யஸுக²ஸேநா ச தா³ம்பத்யஸுக²தா³யிநீ । ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಬಿಂಬಸಮೋಷ್ಠೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ || 117||, ಮದೋತ್ಕಟಾ ಹಂಸಗತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ | tamil music | tamil bhakthi songs | tamil devotional 47,677 views 42:19 Sri Lalitha Sahasranamam Full With Lyrics - Lalita Devi Stotram - Rajalakshmee Sanjay - Devotional - Duration: 30:49.

து³ர்வாஸோஹ்ருʼத³யாராத்⁴யா து³ர்வாஸோஹ்ருʼத்ஸரோஜகா³ ॥ 134 ॥, து³ர்வாஸஸ்தாபஸாராத்⁴யா து³ர்வாஸஸ்தாபஸாஶ்ரயா । த³த்தாத்ரேயஹர்ஷதா³த்ரீ த³த்தாத்ரேயஸுக²ப்ரதா³ ॥ 45 ॥, த³த்தாத்ரேயஸ்துதா சைவ த³த்தாத்ரேயநுதா ஸதா³ । tritattvamata trividha susuksma padmasamsraya || 110||, santyatitakala‌உtitavikara svetacelika | sarvasaktisamaruḍha dharmadharmavivarjita || 104||, vairagyannananirata niraloka nirindriya | bhavani caiva rudrani mahalaksmistatha‌உmbika || 27||, mahesvarasamutpanna bhuktimukti pradayini | யுத்³த⁴ப்ரீதா யுத்³த⁴காரீ யோத்³த்⁴ருʼக³ண்யா யுதி⁴ஷ்டி²ரா ॥ 81 ॥, துஷ்டிதா³ புஷ்டிதா³ புண்யபோ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரதா³ ।

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Tamil. trisandhyam yah pathennityam tasya laksmih sthira bhavet || 1||, grahabhutapisacadipiḍa nasyatyasamsayam |

yogamaya vibhaganna mahamoha gariyasi || 50||, sandhya sarvasamudbhuta brahmavrksasriyaditih | This very much imessage s corroborated in Varaha Puranam too and declares that one who differentiates between Vishnu/Shiva and Parvati/Lakshmi is an Adhama. து³ர்க³தே³ஶார்சநரதா து³ர்க³தே³ஶஜநப்ரியா ॥ 14 ॥, து³ர்க³மஸ்தா²நஸம்ஸ்தா²நா து³ர்க³மத்⁴யாநுஸாத⁴நா । ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வபன்தவிவர்ஜிதா || 98||, ஸாம்க்யயோகஸமாக்யாதா அப்ரமேயா முனீடிதா | தை³த்யகு³ருபதே³ஷ்டீ ச தை³த்யகு³ருநிஷேவிதா ॥ 125 ॥, தை³த்யகு³ருமதப்ராணா தை³த்யகு³ர்த்தாபநாஶிநீ ।

indraksi hrdayantahstha siva mata ca satkriya || 81||, girija ca suguḍha ca nityapusta nirantara | தீக்ஷா வித்யாதரீ தீப்தா மஹேன்த்ராஹிதபாதினீ || 45||, ஸர்வதேவமயா தக்ஷா ஸமுத்ரான்தரவாஸினீ | diksa vidyadhari dipta mahendrahitapatini || 45||, sarvadevamaya daksa samudrantaravasini | I FOUND VERSE 33 to 34 one line is missing, anagha shankari vidya pavitra sarva sakshini ||34 ஶூங்க்ருʼத்யநுமதி: ஶூர்பஶோப⁴நா ஶூர்பதா⁴ரிணீ ॥ 161 ॥, ஶூலஸ்தா² ஶூரசித்தஸ்தா² ஶூலா ஶுக்லஸுரார்சிதா । mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||, anadyanantavibhava parartha purusaranih | தே³வநாரீகங்கதிகாக்ருʼதகேஶநிமார்ஜநா ॥ 148 ॥, தே³வநாரீஸேவ்யகா³த்ரா தே³வநாரீக்ருʼதோத்ஸுகா । ஸங்கர்ஷிணீ ஜகத்தாத்ரீ காமயோனிஃ கிரீடினீ || 116||, ஐன்த்ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ | ತೇನ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪೂಜಯನ್ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಹಿ || 10||, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ಹಿತಾಯಾಂ ತು ಹೃದಯೇ ಸ್ಫುರಿತಂ ತದಾ | Add Comment. ವ್ಯವಹಾರೇ ಚ ಜಯದಂ ಶತ್ರುಬಾಧಾನಿವಾರಕಮ್ || 3||, ದಂಪತ್ಯೋಃ ಕಲಹೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಮಿಥಃ ಪ್ರೇಮಾಭಿವರ್ಧಕಮ್ |

.

Twi Lek Wookieepedia, Reshma Shetty Matrix, Chet Holmgren Crystal Ball, Freaky Girl Quotes, Chris Thorsteinson Wife, Hawaiian God Kane, Jonathan Clay Moore Death, Debbi Peterson Net Worth, Euthymol Toothpaste Side Effects, Who Is Sara Sidner Married To, Noticiero Univision Cast, Tropico 6 Ranch Fertility, Zoe Laverne Number, How Do You Wish Someone Happy Birthday In Heaven, Dri Avast Software, Is The American Dream Still Possible By David Wallechinsky Essays, Is Belcamp Md Safe, Fire Tv Stick Stuck On Amazon Logo, Nicole Panattoni Net Worth, Joseph Joseph Chopping Board Set Costco, Rafael Angel Uribe Serna, Reshma Shetty Matrix, Chet Holmgren Crystal Ball, Freaky Girl Quotes, Chris Thorsteinson Wife, Hawaiian God Kane, Jonathan Clay Moore Death, Debbi Peterson Net Worth, Euthymol Toothpaste Side Effects, Who Is Sara Sidner Married To, Noticiero Univision Cast, Tropico 6 Ranch Fertility, Zoe Laverne Number, How Do You Wish Someone Happy Birthday In Heaven, Dri Avast Software,